English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Teisinis reglamentavimas

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos muitinė nacionalinius mokesčius (akcizus ir pridėtinės vertės mokestį) administruoja tiek, kiek jai pavesta pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau − PVM) ir Lietuvos Respublikos akcizų (tolau − Akcizų) įstatymus, t. y. už nacionalinių mokesčių ir jų lengvatų taikymą iš trečiųjų šalių importuojamoms prekėms.

Taikant nacionalinių mokesčių tarifus, vadovaujamasi Akcizų ir PVM įstatymų nuostatomis. Akcizų ir PVM įstatymų galiojančias suvestines redakcijas galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainės rubrikoje „Teisės aktų registras“.

Įstatymų paaiškinimai

Papildomai galima pasinaudoti apibendrintais Akcizų ir PVM įstatymų paaiškinimais (komentarais), kurie, nors ir neturėdami teisės akto galios, išreiškia kompetentingų valstybės institucijų nuomonę šių  mokesčių įstatymų reglamentuojamais klausimais. Jie skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje:

Akcizų įstatymo komentaras (žr. aktualią redakciją);
PVM įstatymo komentaras (žr. aktualią redakciją).

Importo akcizai

Pagal Akcizų įstatymą akcizų objektas yra:
1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
2) apdorotas tabakas;
3) energiniai produktai;
4) elektros energija.

Visi kiti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai, o visi kiti angliavandeniliai (išskyrus durpes) – jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras.  

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojami energiniai produktai (tepalinės alyvos), kuriems netaikomi reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo (reikalavimas, kad jie būtų gaminami, perdirbami, maišomi, laikomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje, gabenami tokia pačia tvarka kaip ir Akcizų įstatymo 2 priede nurodyti produktai, ir t. t.), tapo akcizų objektu ir apmokestinami gazoliams taikomais akcizų tarifais, nurodytais Akcizų įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Paaiškinimą dėl importuojamų tepalinių alyvų tam tikrų apmokestinimo akcizais ypatumų, galite rasti čia.

Akcizais apmokestinamų prekių tarifai (nuo 2018-03-01)

Atvejus, kai importuojamos akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų/neatsiranda prievolės mokėti akcizus, reglamentuoja Akcizų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies, 19, 27, 33, 43, 45, 48, 51 straipsnių nuostatos.

Paaiškinimą dėl importuojamo apdoroto tabako apmokestinimo akcizais, galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos lengvatos taikymo energiniams produktams, nurodytiems Akcizų įstatymo 2 priede bei tepalinėms alyvoms (KN 2710 19 91–2710 19 99), bei šių produktų deklaravimo, galite rasti čia.

Paaiškinimą dėl anglių, kokso ir lignito apmokestinimo akcizais ir deklaravimo, galite rasti čia.

Lietuvos muitinė kontroliuoja akcizų įskaitymą (sumokėjimą) už importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, išskyrus importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, Akcizų įstatymo nustatyta tvarka nugabenamas į akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, už kurių kontrolę atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija.

Importo PVM

Importo PVM objektas yra prekių importas, kai pagal PVM įstatymo nuostatas prekės laikomos importuotomis šalies teritorijoje.

Importo PVM tarifai (nuo 2018-01-01)

Paaiškinimą dėl PVM įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nustatytos lengvatos taikymo nuo 2018-01-01 nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams ir šių produktų deklaravimo, galite rasti čia.

Atvejus, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM/apmokestinamos PVM taikant 0 proc. PVM tarifą, reglamentuoja PVM įstatymo 20 straipsnio 4 dalies, 29, 34−40, 43, 44, 48 ir 112 straipsnių nuostatos.

Vadovaujantis PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatomis, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo PVM, apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):
1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne Europos Sąjungoje ar ne Lietuvos Respublikoje nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat Europos Sąjungoje už šias prekes nustatytus importo muitus, Europos Sąjungoje ar Lietuvos Respublikoje nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);
2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) bei draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;
3) šios dalies 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą Europos Sąjungos teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes neturi mokėti į muitinės surenkamąją sąskaitą ir už jį nereikalaujama pateikti garantijos, nes šis apskaičiuotas importo PVM įskaitomas (sumokamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Daugiau informacijos pateikiama Lietuvos muitinės svetainės rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Mokesčių administravimas/PVM įskaitymas“. 

Tarifų integravimas


Akcizų ir PVM tarifai integruoti Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) duomenų bazėje, kurioje pagal prekės kodą realiu laiku galima rasti informacijos apie iš trečiųjų šalių importuojamoms prekėms taikomus ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus.

Deklaravimo ypatumai

Jeigu importuojamos prekės yra akcizų objektas ir (arba) apmokestinamos lengvatiniu PVM tarifu (9 ar 5 proc.), muitinės deklaracijos 33 langelio „Prekių kodas“ penktoje skiltyje privalo būti nurodytas keturženklis nacionalinis papildomas kodas (X*** arba Z***) iš Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1B-240.

Jeigu importuojamos akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo importo akcizų/neatsiranda prievolės mokėti akcizų ir (arba) importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM/apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, tuomet muitinės deklaracijos 37 langelio „Procedūra“ antroje skiltyje įrašomas nacionalinis muitinės procedūrų požymių kodas iš Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-837. Taip pat siūlome žiūrėti Nacionalinius muitinės procedūrų požymių kodus ir triženklius procedūrų kodus atitinkančias mokesčių skaičiavimo taisykles.

Jeigu importuojami akcizais neapmokestinami energiniai produktai, kurie nurodyti Akcizų įstatymo 1 priede (išskyrus nuo 2015 m. lapkričio 1 d. KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus), bet nenurodyti Akcizų įstatymo 2 priede, t. y. kuriems netaikomi prekių kontrolės ir gabenimo reikalavimai ir kurie nėra skirti parduoti arba naudoti kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras, tuomet muitinės deklaracijoje 33 langelio „Prekių kodas“ penktoje skiltyje nacionalinis papildomas kodas nenurodomas, o muitinės deklaracijos 31 langelio „Krovinio vietos ir prekių aprašymas“ vidurinėje dalyje, kairėje pusėje įrašant prekės aprašymą, turi būti nurodyta tokio importuojamo energinio produkto panaudojimo paskirtis (t. y. prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų jas vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti, importo draudimams bei apribojimams taikyti, nustatytiems importo muitams ir kt. mokesčiams apskaičiuoti).

Daugiau informacijos apie importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, kurios gabenamos į Lietuvoje esantį akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir (arba) kurias numatoma išgabenti į kitą ES valstybę narę, pateikiama Lietuvos muitinės svetainės rubrikoje „Verslui ir privatiems asmenims/Muitinės procedūros/Elektroninės sistemos/Sąsaja su AIS/Importas“.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-07-13