English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Komisijos ir darbo grupės

Informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti

Pavadinimas, tikslas

Teisės akto data ir numeris

Saugos muitinėje koordinavimo komitetas

MD generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. 1B-251

Projekto „Lietuvos muitinės gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo darbo grupė

Tikslas − vykdyti Sutarties įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu būtų tinkamai ir laiku vykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai ir Projekto veiklos. 

MD generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymas Nr.1B-134

 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės tarnautojų vertinimo komisija

MD generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1B-127

Muitinės leidimų projekto grupė

Tikslas − užtikrinti SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimą Lietuvos muitinėje terminais, nustatytais EK Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato daugiamečiame elektroninės muitinės strateginiame plane (MASP) ir SMK darbo programoje, patvirtintoje Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/578.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1B-115

 

Administracinės naštos mažinimo įgyvendinimo Lietuvos muitinėje darbo grupė.

Tikslas − parengti Administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos ir Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos, Praktinį vadovą, nuolatos kaupti informaciją administracinės naštos mažinimo klausimais ir prireikus teikti metodinę paramą teisės aktų rengėjams atliekant nustatytus skaičiavimus.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1B-76

 

Darbo grupė Vieningo informavimo ir konsultavimo muitinėje organizacinio modelio ir priemonių, užtikrinančių muitinės klientų konsultavimą ir informavimą „vieno langelio“ principu sukūrimo paslaugos viešojo pirkimo techninei specifikacijai ir paraiškai Europos socialinio fondo agentūrai finansavimui gauti parengti.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1B-55

 

TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetas

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1B-35

Veiklos efektyvumo tobulinimo ir darbo organizavimo gerinimo Lietuvos Respublikos muitinėje darbo grupė

Tikslas − tobulinti Lietuvos Respublikos muitinės valdymą ir efektyvinti organizacijos darbą.

MD generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1B-42

 

Sąjungos muitinės kodekso (SMK) nuostatų įgyvendinimo 2016 m. strateginė darbų koordinavimo grupė ir Darbų vykdymo pogrupis

Tikslas – vykdyti (SMK) nuostatų įgyvendinimo 2016 m. darbų koordinavimą; identifikuoti Lietuvos Respublikos muitinės veikos sričių pokyčius, susijusius su SMK įgyvendinimu, rengti arba inicijuoti šių pokyčių išaiškinimus, informuoti Strateginę darbų koordinavimo grupę apie eigą, rengti ir teikti pasiūlymus dėl techninio pobūdžio sprendimų.

MD generalinio direktoriaus 2016-12-22 įsakymas Nr. 1B-1059

Muitinės departamento statutinė komisija

MD generalinio direktoriaus 2016-12-14 įsakymas Nr. 1B-1023

Tarnybinės etikos komisija

Tikslas – vykdyti Tarnybinės etikos komisijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

MD generalinio direktoriaus 2016-09-30 įsakymas Nr. 1B-794

Nuolatinė komisija dėl Muitinės departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti bei jo nurašymo

Tikslas – rūpintis, kad būtų teisingai ir pagrįstai pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Muitinės departamento patikėjimo teise valdomas valstybės turtas.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1B-715

Darbo grupę muitinės sprendimų (leidimų) proceso modelio projektui parengti

Tikslas − optimizuoti bei harmonizuoti muitinės sprendimų (leidimų) priėmimą ir valdymą Lietuvos Respublikos muitinėje.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. liepos d. 20 įsakymas Nr. 1B-610

 

Darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje nustatyti

Tikslas − atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje.

MD generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1B-538

 

Lietuvos Respublikos muitinės investicijų projektų atrankos komisija

Tikslas − Muitinės departamento ir jam pavaldžių įstaigų investicijų projektams, kurie bus siūlomi asignavimų valdytojui – Finansų ministerijai – įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, atrinkti.

MD generalinio direktoriaus 2016-05-06 įsakymas Nr. 1B-383

Programos „Muitinė 2020“  koordinavimo ir priežiūros grupė

Tikslas − koordinuoti Europos Sąjungos muitinių veiksmų programą „Muitinė 2020“ bei užtikrinti efektyvų pagal šią programą suplanuotų priemonių įgyvendinimą Lietuvos muitinėje.

MD generalinio direktoriaus 2016-03-03 įsakymas Nr. 1B-157

Saugos muitinėje koordinavimo komitetas

MD generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1B-47

Priežiūros komitetas ir Projektų valdyba.

Tikslas – prižiūrėti Lietuvos Respublikos muitinės projektų valdymo procesą.

MD generalinio direktoriaus  sausio 22 d įsakymas Nr. 1B-59

Akcizų administravimo gerinimo komisija

Pagrindinis Komisijos uždavinys − užtikrinti efektyvų akcizų administravimą.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr.1B-963

investicijų projektų atrankos komisija

Tiklsas ─ Muitinės departamento ir jam pavaldžių įstaigų investicijų projektams, kurie bus siūlomi asignavimų valdytojui – Finansų ministerijai – įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, atrinkti.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1B-736

 

Tarnybinių gyvenamųjų patalpų (butų) skyrimo komisija

Tikslas ─ priimti sprendimą, suteikiant Muitinės departamento patikėjimo teise valdomas tarnybines gyvenamąsias patalpas Muitinės departamento pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1B-578

 

Realizuotinų ne Bendrijos prekių kainos (pradinės prekės pardavimo kainos ir prekės pardavimo aukcione kainos) nustatymo komisija

Tikslas ─ vykdyti sulaikytų prekių, daiktinių įrodymų (daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, daiktų, kurie yra administracinio teisės pažeidimo įrankis arba tiesioginis objektas), konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, prekių (toliau kartu vadinamos ne Bendrijos prekės), įvertinimą ir nuvertinimą

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Ne Bendrijos prekių realizavimo komisija

Tikslas ─ vykdyti ne Bendrijos prekių realizavimą, ir F tipo muitinės sandėlyje apskaitomų prekių pripažinimą atliekomis

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) naikinimo komisija

Tikslas ─ vykdyti paimtų iš neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), jų įpakavimo (taros), daiktinių įrodymų, ant kurių yra narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) liekanų naikinimą.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Sulaikytų prekių skaičiavimo komisija

Tikslas ─ vykdyti kiekio, kodo ir rūšies nustatymą sulaikytų prekių, pristatytų į F tipo muitinės sandėlį.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

Pretenzijų nagrinėjimo komisija

Tikslas ─ vykdyti rašytinės pretenzijos nagrinėjimą dėl ne Bendrijos prekių realizavimo konkurso rezultatų ar konkurso vykdymo, realizuojant ne Bendrijos prekes.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 1B-569

 

Lietuvos Respublikos muitinės pasirengimo valdomos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimui darbo grupė

Tikslas − parengti Lietuvos Respublikos muitinės pasirengimo valdomos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimui gaires.

MD generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1B-534

 

Duomenų teikimo sutarčių administravimo proceso tobulinimo darbo grupė

Parengti siūlymus dėl duomenų teikimo sutarčių administravimo procesą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

MD generalinio direktoriaus 2015-04-03 įsakymas Nr. 1B-268

Vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimo darbo grupė

Tikslas − parengti Vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas, įgyvendinimo sutartis, galutines ataskaitas ir koordinuoti projektų veiklų įgyvendinimo planuose 2015–2016 metais numatytų veiklų įgyvendinimą. 

MD generalinio direktoriaus  2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1B-246

 

Lietuvos Respublikos muitinės vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Tikslas - priimti sprendimus ir teikti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generaliniam direktoriui rekomendacijas dėl Lietuvos muitinės vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo.

MD generalinio direktoriaus  2015 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1B-156

Muitinės departamento ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė

Tikslas − identifikuoti eksporto sąlygų palengvinimo ir muitinės formalumų supaprastinimo problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

MD generalinio direktoriaus  2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1B-721

 

Valstybės projekto „Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių kūrimas ir diegimas“, finansuojamo Europos Socialinio fondo lėšomis, administravimo grupė

Tikslas - planuoti, organizuoti ir įgyvendinti projektą „Lietuvos Respublikos muitinės efektyvumo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas“, remiantis projekto paslaugų teikimo sutartimi, pasirašyta su konkursą laimėjusiu rangovu, ir dokumentų sąvadu Europos socialinio fondo projektų vykdytojams 2007–2013 m.

MD generalinio direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr.  1B-752

 

Projekto administravimo grupė

Tikslas − užtikrinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projekto „Lietuvos Respublikos muitinės kokybės vadybos sistemos pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2008 diegimas, sertifikavimas ir priežiūra“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-001), 2010 m. sausio 27 d. finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-001/11B-16 įgyvendinimą.

MD generalinio direktoriaus 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1B-663

 

Nuolatinė tarnybinių gyvenamųjų patalpų priežiūros komisija

Tikslas - atlikti periodines Muitinės departamento tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir jose esančios įrangos būklės apžiūras.

MD generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1B-625

 

Muitinės muziejaus taryba

MD generalinio direktoriaus  2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1B-588

Muitinės departamento korupcijos prevencijos ir veiklos analizės darbo grupė

MD generalinio direktoriaus  2010 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 1B-582

Darbo grupė, atsakinga už muitinės kompetencijai priklausančių klausimų, susijusių su Europos Bendrijų nuosavais ištekliais, koordinavimą

MD generalinio direktoriaus  2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1B-562

Projekto „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ (kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-027) Lietuvos Respublikos muitinėje administravimo grupė

MD generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 1B-516

Projekto „Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“, projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-027, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-027/11B-50, sudarytos tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įgyvendinimo darbo grupė

MD generalinio direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. 1B-515

 

Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių Muitinės departamento pareigūnams vykdant veiklą, kuriai būdingi specifinės veiklos požymiai, nuolatinė specialioji ekspertų komisija

MD generalinio direktoriaus 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1B-308

 

Tranzito sistemos tobulinimo darbo grupė ir tranzito sistemos priežiūros koordinavimo grupė

Tikslas - organizuoti Lietuvos muitinės tranzito sistemos tobulinimo veiklas ir vykdyti INTRASOFT teikiamų paslaugų priežiūrą dėl atitikimo tranzito veiklos reikalavimams bei galiojantiems teisės aktams; užtikrinti Lietuvos muitinės tranzito sistemos nepertraukiamą veikimą, koordinuoti priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo procesą vadovaujantis sutarčių nuostatomis.

MD generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 1B-220

Integruotos tarifų valdymo sistemos (toliau – ITVS) priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo koordinavimo grupė

MD generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr.1B-60

 

Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS) priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo koordinavimo grupė

MD generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 29 d. įsakymas Nr.1B-59

 

Informacija atnaujinta 2017-04-05