English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekių muitinis įvertinimas

Importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė

Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 str. 15 dalies 1−3 punkto nuostatomis, importuojamų prekių apmokestinamoji vertė, nuo kurios skaičiuojamas importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), apskaičiuojama prie šių prekių muitinės vertės, nustatytos vadovaujantis atitinkamomis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau − Sąjungos muitinės kodeksas), ir jo taikymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, papildomai pridedant šias sumas (jeigu jos nėra įtrauktos į šių prekių muitinę vertę):

1) už šias prekes sumokėtus arba sumokėtinus ne ES ar ne LR nustatytus muitus, mokesčius ir kitas įmokas, taip pat ES už šias prekes nustatytus importo muitus, ES ar LR nustatytus mokesčius ir kitas įmokas (išskyrus patį PVM);

2) išlaidų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) bei draudimu, dydį, taip pat sumokėtus ar sumokėtinus komisinius už atstovavimą ir prekių pakavimo vertę, jeigu visos nurodytosios išlaidos susijusios su prekių atgabenimu į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje. Taikant šias nuostatas, pirmąja paskirties vieta šalies teritorijoje laikoma vežimo dokumentuose nurodyta prekių pristatymo vieta arba, jeigu prekių pristatymo vieta nenurodyta, pirmoji jų įvežimo į šalies teritoriją vieta;

3) 2 punkte nurodytų paslaugų, susijusių su prekių gabenimu iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą ES teritorijoje, jeigu ši vieta yra žinoma apmokestinimo momentu, vertę.

Importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė apskaičiuojama atitinkamoje muitinės deklaracijoje importo PVM apmokestinimo momentu – šios deklaracijos muitinėje priėmimo (SMK 77 str. 2 dalis) ir prievolės apskaičiuoti importo PVM atsiradimo momentu.

Jeigu importuojamų prekių vežimo dokumentuose yra nurodyta paskirties vieta, prekių vežimo ir su juo susijusių papildomų vežimo paslaugų vertė iki nurodytos paskirties vietos turi būti įskaityta į importuojamų prekių apmokestinamąją vertę, nuo kurios skaičiuojamas PVM, nepriklausomai nuo to, ar prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą įvežimo į šalies teritoriją, ar paskirties vietoje.

Tais atvejais, kai prekės gabenamos iš pirmosios paskirties vietos į kitą paskirties vietą ES teritorijoje ir jeigu ši vieta yra žinoma importo PVM apmokestinimo momentu, šiuo atveju pirmojoje paskirties vietoje suteiktos papildomos vežimo paslaugos laikomos susijusiomis su prekių gabenimu į kitą paskirties vietą ir turi būti pridedamos prie importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės.

Tais atvejais, kai prekių nenumatyta gabenti į kitą paskirties vietą ES teritorijoje, papildomų vežimo paslaugų (vagonų buvimas stoties keliuose, vagonų varymas į krovos barus, naudojimas privažiuojamuosiuose keliuose, krovinio saugojimas, tuščių vagonų grąžinimas po iškrovos, transporto prastovos, krovos darbai, ir kt.), kurios teikiamos jau po prekių atgabenimo į pirmąją paskirties vietą šalies teritorijoje, vertė prie importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės nepridedama.

Tais atvejais, kai importo PVM apmokestinimo momentu nėra žinoma paslaugų, susijusių su prekių vežimu (įskaitant papildomas vežimo paslaugas) į paskirties vietą, vertė, arba tais atvejais, kai prekės gabenamos nemokamai arba pirkėjo transportu, vadovaujantis 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr., 952/2013, kuriuo nustatomas SMK, nuostatų įgyvendinimo taisyklių, 138 str. 3 dalimi, išlaidų, susijusių su prekių vežimu, dydis apskaičiuojamos vadovaujantis tos pačios rūšies transporto priemonėms taikomais įprastais vežimo tarifais. Jeigu tikslesnių duomenų apie šiuos tarifus nėra, – naudojantis Lietuvos statistikos departamento pateiktais Muitinės departamentui duomenimis apie transporto įmonių vidutines pajamas iš tarptautinio prekių gabenimo, vadovaujantis Prekių sandorio vertės patikslinimo jų gabenimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis instrukcijos, patvirtintos MD generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-1199, 14 punktu.

Lietuvos statistikos departamento teikiamus duomenis apie transporto įmonių tarptautinius vežimus galima rasti MD svetainės rubrikoje „Duomenys muitiniam įvertinimui“.

Jeigu paslaugų, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, vertė pasikeičia, importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė turi būti tikslinama paaiškėjus atliktų paslaugų vertei.

Jeigu importo PVM apmokestinimo momentu ir prievolės apskaičiuoti importo PVM atsiradimo momentu nebuvo žinomi tikslūs importuojamų prekių PVM apmokestinamosios vertės kai kurie elementai (t. y. kai sumos, kurios turi būti įtrauktos į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę, bus žinomos vėliau), importo PVM apmokestinamoji vertė asmens prašymu perskaičiuojama (taisoma) po prekių išleidimo į laisvą apyvartą.

Taip pat po prekių išleidimo importuojamų prekių PVM apmokestinamoji vertė perskaičiuojama (taisoma) ir muitinės iniciatyva, kai, vadovaujantis SMK 48 str. nuostatomis, muitinės atlikto muitinės deklaracijoje pateiktų duomenų tikrinimo metu nustatoma, kad joje pateikti duomenys yra netikslūs ar neteisingi.

Importuojamų prekių PVM apmokestinamajai vertei nustatyti ir jai pagrįsti importuotojas muitinei importo PVM apmokestinimo momentu (importo deklaracijos priėmimo muitinėje momentu) turi pateikti paslaugų, įskaitant vežimą ir papildomas vežimo paslaugas, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 str. 15 dalies nuostatas privalo būti įtrauktos į PVM apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, teikimo dokumentus (prekių vežimo sutartis ir (arba) važtaraščius ir (arba) krovinių ekspedijavimo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras (invoice), kvitus, draudimo polisus arba kitus prekių draudimo dokumentus ir kt.).

Vadovaujantis PVM įstatymo 45 str. 3 dalies nuostatomis, vežimo ir papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 str. 15 dalies nuostatas ar joms tolygias valstybės narės, kurioje prekės bus importuojamos, nuostatas privalo būti įtrauktos į apmokestinamąją importuojamų prekių vertę, vežėjas PVM mokėtojas taiko nulinį PVM tarifą. Šių paslaugų teikėjas nulinio PVM tarifo pritaikymo pagrįstumui įrodyti turi turėti dokumentus, patvirtinančius vežimo paslaugų, susijusių su importuojamomis prekėmis, teikimą. Tai gali būti importuojamų prekių gabenimo dokumentai (CMR, SMGS, (CIM), konosamentai), paslaugų teikimo sutartys (paslaugų užsakymo dokumentai), muitinės dokumentai (muitinės deklaracijos ar jos fragmento kopijos, muitinės deklaracijos registracijos numeris ir pan.), kurie galėtų patvirtinti, kad suteiktos paslaugos ar paslaugų teikimas yra susijęs su importuojamų prekių gabenimu. PVM sąskaitos faktūros, kuriose importuojamų prekių vežimo ir papildomos vežimo paslaugų išlaidos nurodytos su 21 procentų PVM tarifu, koreguotinos.

Pažymėtina, kad neprivaloma turėti visų išvardytų dokumentų, svarbu tai, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad buvo suteikta vežimo, papildoma vežimo paslauga ir nulinis PVM tarifas buvo pritaikytas pagrįstai.

Išsamesnis PVM įstatymo 15 str. 15 dalies bei 45 str. nuostatų išaiškinimas ir pavyzdžiai pateikti PVM įstatymo komentare.

 

Informacija atnaujinta 2016-06-14