18 balandžio, 2024

Modulinis profesinio mokymo sistemos modeliavimas skatina skaidrumą pretenduojant į kvalifikaciją. Atlikus teorinę ir empirinę Lietuvos modulinio profesinio mokymo sistemos analizę, buvo sukurtas hipotetinis modulinio profesinio mokymo sistemos modelis. Modulinio profesinio mokymo sistemos lygiai (nacionalinis, institucinis, programa ir modulis) apibrėžiami pagal principus ((utilitarinis, kaupiamasis, motyvacinis, mokymo(si), technologinis, loginis nuoseklumas, bendradarbiavimas, sistemingumas)).

Sistema remiama struktūrizavimo suvokimu, kuris apibūdina sistemos struktūrą ir veikimo principus. Modulinė mokymo sistema – aiškiai perkelta į pagrindinius modelio lygius. MPM sistemos modelis yra baigiamųjų modulinių profesinio mokymo sistemų viršūnė – optimalios sąlygos pretenduoti į kvalifikaciją ar jos dalį, atsižvelgiant į modulinės profesinio mokymo sistemos principus (aiškumas, skaidrumas, lankstumas, tęstinumas).

Pradedant nuo struktūros, kiekvienas kitas lygis nustatomas toliau. Modelis, susijęs su funkcinių horizontalių ryšių lygiais, kurie veikia vienas kitą ir yra susiję vienas su kitu skirtingais lygiais. Nacionalinis lygis grindžiamas teisės norminių duomenų baze. Nacionalinis modulinio profesinio mokymo lygis turėtų būti sistemos pagrindas. Nacionalinio lygmens struktūrą sudaro sąvoka (teisės norminiai dokumentai) ir dimensijos elementų logika. Modelio patikros procedūra atskleidžiama ekspertų apklausos analizės rezultatais.

Švietimo sistemos koncepcija turi apibrėžti modulinio mokymo institucinių-procedūrinių mechanizmų principus. Profesinio mokymo sistemos standartiniuose dokumentuose reikalaujama numatyti institucinių-procedūrinių mechanizmų realizavimą, apibrėžiant modulinio mokymo kūrimo sampratą, modulinio mokymo programų ir modulių rengimo koncepciją ir protokolus. Reikėtų numatyti modulinės dalykinės koncepcijos parengimą, kad būtų pripažinti kvalifikuotų institucijų principai ir licencijuota neformaliojo ir savaiminio pripažinimo kompetencijų metodika.

Nacionalinės duomenų valdymo sistemos metodika apima modulinį mokymo programų registravimą, modulių programų valdymą, studentų mokymosi informacijos kaupimo ir saugojimo duomenų registrą. Profesinių mokyklų, mokymo centrų veiklos strategija padeda paskirstyti atsakomybę už moduliavimo veiklą. Modulinės profesinio mokymo sistemos nuostatos padeda užtikrinti švietimo sistemos tęstinumą visuose lygiuose. Modulinio mokymo koncepcijos kūrimas ir sistemos principus reglamentuojančios gairės turi atsispindėti politiniuose teisiniuose dokumentuose.

Institucinis lygmuo suponuoja institucinius-procedūrinius mechanizmus, kurie numatyti politinėje dimensijoje ir prisideda prie modulinės mokymo sistemos veikimo principų. Instituciniai-procedūriniai mechanizmai numato profesinio mokymo ir priežiūros institucijų įgaliojimus ir valymo veiklą. Profesinio mokymo įstaigų pareigos ir veikla – karjeros informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos sukūrimas ir įdiegimas, (ne)formaliojo ir savaiminio mokymosi kompetencijų vertinimo ir įtraukimo vertinimas.

Daugiau skaitykite sgakademija.lt